Перевозка больных
Сервіс запису паціентів

Ефективність бактеріального імуномодулятора бластолену у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт

Ефективність бактеріального імуномодулятора бластолену у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт Останніми роками дослідники приділяють значну увагу розробці імуномодуляторів на основі різних штамів молочнокислих бактерій, які мають імуномодулюючі, протипухлинні, протиінфекційні та протирадіаційні властивості, а також знижують небажану токсичну дію лікарських препаратів.
 
Вітчизняний імуномодулятор природного походження бластолен (бластомуніл), активною діючою речовиною якого є пептидоглікан клітинної стінки молочнокислих бактерій (Lactobacillus delbrueсkii), має неспецифічні антигенні властивості та запускає вроджену імунну реакцію, переважно шляхом активації макрофагів.
 
Бластолен має імунотропну, інтерфероногенну (сприяє індукції ендогенного інтерферону), непряму противірусну, непряму антибактеріальну, мікроциркуляторну та репаративну властивості. Основною особливістю бластолену є активація мононуклеарних фагоцитів та дендритних клітин через включення еволюційно створених механізмів спадкового імунітету.
 
Дія препарату вивчалась при захворюваннях, які супроводжуються вторинним імунодефіцитом з лейкопенією, а саме ​при хірургічній, хіміо­ та променевій терапії онкологічних хворих та хворих на лейкоз, в комплексній протизапальній, противірусній, протибактеріальній терапії різноманітних гострих та хронічних захворювань людини, у тому числі ​бронхолегеневої системи, хворих на СНІД, трофічних виразках, в ослаблених хворих. Додаткове призначення імуномодулятора в комплексному лікуванні хворих з легким перебігом хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) зумовлює більш суттєве гальмування системного запального процесу, що проявлялось переважним зниженням рівнів прозапальних цитокінів та відновленням співвідношення між про­ і протизапальними цитокінами, а також певним зниженням активності місцевого запалення (більш виражено у разі інгаляційного введення препарату).
 
Є досвід застосування бактеріального імуномодулятора в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, який призводить до стимуляції функціональної активності моноцитів через зростання активних форм кисню, зниження рівня середніх циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і до позитивного терапевтичного ефекту лікування зі скороченням строків розсмоктування інфільтративних змін у легенях, збільшенням відсотка хворих, в яких зникли каверни в легенях, та скороченням термінів перебування хворих у стаціонарі.
 
Метою даної роботи було оцінити ефективність впливу препарату бластолен на кількість загострень при спостереженні протягом року та стан імунної системи хворих на ХОЗЛ та ХБ.
 
Всім хворим проводився загальний аналіз крові з визначенням вмісту лімфоцитів, моноцитів, нейтрофільних гранулоцитів в периферійній крові. Імунологічне дослідження периферійної крові хворих проводилось двічі – ​до початку призначення імуномодулятора та через 2–3 тиж після закінчення курсу бластолену (всього через 7–8 тиж після початку лікування).
 
Хворим призначали препарат бластолену внутрішньом’язово по 0,6 мг один раз на тиждень протягом 5 тиж (5 ін’єкцій). Застосування бактеріального імуномодулятора у фазі ремісії у хворих на ХОЗЛ та ХБ призводило до підвищення функціонального резерву нейтрофільних гранулоцитів.За показниками крові було відзначено також зменшення прозапальних ознак в організмі хворих.

Позитивний характер виявлених змін імунологічних показників підтверджувався клінічними показниками. Спостерігалось скорочення частоти загострень за останній рік – ​з (2,6 ± 0,3) до (1,2 ± 0,5) раза, p < 0,05, а також тривалості загострень з (2,7 ± 0,2) до (1,0 ± 0,3) тижня, p < 0,05. Загалом позитивний ефект після прийому курсу бластолену з покращенням загального стану, зменшенням тривалості та частоти загострень спостерігався у 11 з 17 пацієнтів (64,7 %), у 6 з них (35,3 %) не було виявлено жодного загострення за рік.
 

Ефективність бактеріального імуномодулятора бластолену у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт

 
Висновки
  1. Застосування курсу ін’єкцій бластолену супроводжується імуномодулюючим впливом на фагоцити (підвищенням функціонального резерву нейтрофільних гранулоцитів), а також зниженням маркерів запального процесу – ​рівня дрібних ЦІК та концентрації С­RP у крові хворих.
  2. Застосування курсу ін’єкцій бластолену в період ремісії ХОЗЛ або ХБ призводить до скорочення тривалості та частоти загострень захворювання при спостереженні протягом року.
 

О.М. Рекалова, д­р мед. наук, ст. науч. сотр., зав. лабораторией клинической иммунологии
О. Р. Панасюкова, Ю. О. Матвієнко, Н. І. Грабченко, М. Б. Сінгаєвський, С. Г. Ясирь
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
Вперше надруковано в журналі Астма та алергія № 3, 2018 р.

Данный материал публикуется на условиях договора на размещение рекламных материалов. Ответственность за достоверность содержания несут авторы статейных материалов. Редакция портала "Здоров-инфо" не несет ответственности за достоверность содержания статей, суждения и мнения авторов.


Хотите получать новые статьи на почту?

Поиск клиники